Image

尼有先天謂先天時也後天謂後天時也悉言土地生榮枯落之先後也物旣有之人亦宜然此地理之常生化之道也帝曰其有夀天乎歧伯曰高者其氣夀下者其氣夭地之小大異也小者小異大者大異大謂東南西北相遠萬里許也小謂居所高下相近二十里三十里或百里許也地形高下懸倍不相計者以近爲小則千里二十里高下平漫氣相接者以遠爲小則三百里二百里地氣不同乃異也故治病者必明天道地理隂陽更勝氣之先後人之夀天生化之期乃可以知人之形氣矣不明天地之氣又昧隂陽之候則以壽爲夭以夭爲壽雖盡上聖救生之道畢經脉藥石之妙猶未免世中之誣斥也帝曰善其歳有不病而藏氣不應不用者何也歧伯曰天氣制之氣有所從也從謂從事於彼不及營於私應用之帝曰願卒聞之歧伯曰少陽司天火氣下臨肺氣上從白起金用草木眚火見燔焫革金且耗大暑以行欬嚏鼽衄鼻窒曰瘍寒熱肘腫寅申之歲候也臨謂御於下從謂從事於上起謂價高於市用謂用行刑罰也臨從起用同之革謂皮革亦謂革易也金謂器屬也趙府居敬堂

...
《新刊补注释文黄帝内经素问-第11卷》

《新刊补注释文黄帝内经素问-第11卷》是由唐·王冰注所作的,全书共11卷,此为第11卷,所属归...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第11卷》

《补注释文黄帝内经素问-第11卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第11卷,所属归类为...

医家