Image

而後舉上臨之候者蓋白歳金不及炎火廼乃不復兼於此年有復也行生氣廼用長氣專勝庶物以茂燥爍以行上應熒惑星火不務德而襲金危炎火旣流則夏生大熱生氣舉用故庶物蕃茂燥爍氣至物不勝之爍勝之爍石流金涸泉焦草山澤燔燎雨乃不降炎火大盛天象應之熒惑之民病肩背瞀重鼽嚏血便注見而犬明也諸乙𡻕下收氣廼後上應太白星其穀堅芒也瞀謂悶也受熱邪故生是病收金氣也火先勝故收氣後火氣勝金金不能盛若熒惑逆守宿屬之分皆受病〇新校正云詳其榖堅芒白色可見故不云其榖白也經云上應太白以前後例相照經脫熒惑二字及詳王注言笑惑逆守之事益知經中之闕也復則寒雨暴至廼零冰雹霜雪殺物隂厥且格陽反上行頭腦户痛延及腦頂發熱上應辰星新校正云詳不及之運剋我者行勝我者之子來復當來復之後勝星减曜復星明大此只言上應辰星而不言熒惑者闕文也當云上應辰星熒惑丹穀不成民寒氣折火則見冰雹霜雪病口瘡甚則心痛氷雹先傷而霜雪後損皆寒氣之常也其災害乃傷於赤化也諸不及而爲勝所犯子氣復之者皆歸其方也隂厥謂寒逆也格至也亦拒也水行折大以救困金天象應之辰星眀瑩赤色之穀爲霜雹損趙府居敬堂

...
《新刊补注释文黄帝内经素问-第11卷》

《新刊补注释文黄帝内经素问-第11卷》是由唐·王冰注所作的,全书共11卷,此为第11卷,所属归...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第11卷》

《补注释文黄帝内经素问-第11卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第11卷,所属归类为...

医家