Image

二月迎而取之〇新校正云詳王注資取化源俱注云取其意有四等太陽司天取九月陽剛司天取六月是二者先取在天之氣也少粤司天取年前十二月太隂司天取九月是二者乃先時取在地之氣也少隂司天取年前十二月厥隂司天取四月義不可解按玄珠之說則不然太陽陽明之月與王注合少陽少隂俱取三月太隂取五月厥隂取年前十二月玄珠之義可解王注之月疑有誤也暴過不生苛疾不起苛重也〇新校正云詳此不言食歳穀間穀者蓋此歲天地氣正上下通和故不言也故歳宜鹹宜辛宜酸滲之泄之清之發之觀氣寒温以調其過同風熱者多寒化異風熱者少寒化大角大徵歲同風熱以寒化多之大宫大商大羽歲異風熱以涼調其過也用熱遠熱用温遠温用寒遠寒用涼遠涼食宜同法此其道也有假者反之反是者病之階也帝曰善太隂之政奈何歧伯曰丑未之紀也太隂少角太陽清熱勝復同同正宮新校正云按五常政大論云委和之紀上宮與正宮同丁丑丁未其運風清熱云趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第12卷》

《补注释文黄帝内经素问-第12卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第12卷,所属归类为...

医家