Image

冬之拆而水血交流必贊其陽火令禦甚寒分五用五步量通言歲運從氣異同少多其判也氣用之也之同異也少宮少商少同寒者以熱化同濕者以燥化羽歲同寒少宮歲又同濕濕過故宜燥寒過故異者少之宜熱少角少徴歳平和處之也同者多之用涼遠涼用寒遠寒用温遠温用熱遠熱食宜同法假者反之此其道也反是者病也帝曰善少隂之政奈何歧伯曰子午之紀也少隂大角新校正云按五常政大論云上徵則其氣逆陽明壬子壬午其運風鼔其化鳴紊啓圻新校正云按五常政大論云其德鳴靡啓圻其變振拉摧拔其病支滿初大角正少徵大宮少商大羽終少隂大徵新校正云按五常政大論云上徵而收氣後陽明戊子天符戊午太一天符其運炎暑新校正云詳大徵運太陽司天曰熱少陽司天曰暑少隂司天曰炎暑兼司天之氣趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第12卷》

《补注释文黄帝内经素问-第12卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第12卷,所属归类为...

医家