Image

降不失其宜五運宣行勿乖其政調之正味從逆奈何氣同謂之從氣異謂之逆勝制爲不相得相生爲相得同天地之氣更注勝復各生主治法則欲令平調氣性不違忤天地之氣以致清淨和平也歧伯稽首再拜對曰昭乎哉問也此天地之綱紀變化之淵源非聖帝孰能窮其至理歟臣雖不敏請陳其道令終不滅乆而不易氣主循環同於天性太過不及氣序常然不言永定之制則父而更易去聖遼逺何以明之帝曰願夫子推而次之從其類序分其部主别其宗司昭其氣數明其正化可得聞乎部主謂分六氣所部主者也宗同謂配五氣運行之位也氣數謂天地五運氣更用之正數也正化謂歳直氣味所宜酸苦甘歧伯曰先立其年以明辛鹹寒温冷熱也其氣金木水火土運行之數寒暑燥濕風火臨御之化則天道可見民氣可調隂陽卷舒遂盡帝曰近而無惑數之可數者請遂言之也太陽之正奈何歧伯曰辰戌之紀也太陽大角太隂壬辰壬戌其運趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第12卷》

《补注释文黄帝内经素问-第12卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第12卷,所属归类为...

医家