Image

按玄珠云下苦熱又按至眞要大論云燥淫干内治以苦熱癸未癸丑歲上太隂土中少徴火運新校正云詳癸未癸丑左右二火爲間相佐又五月戊午于德符癸見戊而氣全水來行勝爲正徵下太陽水寒化雨化勝復同邪氣化度也災九宮雨化五火化二寒化一新校正云詳癸未寒化正化度也其化上苦一癸丑寒化六温中鹹温下甘熱藥食宜也新校正云按玄珠云上酸和下甘温又按个眞要人論云濕淫所勝平以苦熱寒淫于内治以甘熱甲申甲寅歳上少陽相火中大宮土運新校正云詳甲寅之歳小異於甲申以寅木下厥隂木火化二新可刑土氣之平也校正云詳甲申火化雨化五風化八新校七甲寅火化二正云詳甲申風化三甲寅風化八正化度也其化上鹹寒中鹹和下辛涼藥食宜也乙酉太乙卯歳天天符符趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第12卷》

《补注释文黄帝内经素问-第12卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第12卷,所属归类为...

医家