Image

亦爲寒太隂所至爲濕生終爲注雨濕化以之義也生則濕生也太隂在上故終爲注雨〇新校正云按六微㫖大論云土位之下風氣承之王注云疾風之後雨乃零濕爲風吹化而爲雨故太隂爲濕生而終爲注雨也少陽所至爲火生終爲蒸溽火化以生則火生也陽在上苡終爲蒸溽〇新校正云按六微㫖大論云相火之下水氣承之故少陽爲火生而終爲蒸溽也陽明所至爲燥生終爲涼燥化以生則燥生也隂在止故終爲涼〇新校正云詳此六氣俱先言本化次言所反之氣而獨陽明之化言燥生終爲涼未見所反之氣再尋上下文義當云陽明所至爲涼生終爲燥方與諸氣之義同貫蓋以金位之下火氣承之故陽明爲清生而終爲燥也太陽所至爲寒生中爲温寒化以生則寒生也陽在为故中爲温〇新校正云按五運行大論云太陽之上寒氣治之中見少隂故爲德化之常也風生毛形熱寒生而中爲温生翮形濕生裸形火生羽形燥生介形寒生鱗形六化皆爲主歲及間氣所在而各讹生常無替也非德化則無能化厥隂所至爲毛化形之有生也翮胡革反毛者少隂所至爲羽化有羽翮飛行之類太隂所至爲倮化無毛羽鱗少陽所至爲羽化薄明羽翼蜂蟬之類非翎羽之甲之類羽陽明所至爲介化有甲也太陽所至爲鱗化之類趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第12卷》

《补注释文黄帝内经素问-第12卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第12卷,所属归类为...

医家