Image

〇新校正云詳注云廻腸大腸按甲乙經廻腸卽大腸也寒氣大來水之流於三焦小腸濕氣大來勝也火熱受邪心病生焉流於膀胱風氣大土之勝也寒水受邪腎病生焉來木之勝也土濕受邪脾病生焉流於胃所謂感邪而生病也外有其氣而内惡之中外不喜因而遂病是謂感也乘年之虚則邪甚也年木不足外有清邪年人不足外有寒邪年土不足外有風邪年金不足外有熱邪年水不足外有濕邪是年之虚也歲氣不足外邪凑甚也失時之和亦邪甚也六氣臨統與位氣相剋感之而病亦隨所不勝而與内藏相遇月之空亦邪甚也謂上弦前下弦後月應邪復甚也輪中重感於邪則病危矣年巳不足邪氣大空也至是一感也年巳不足天氣剋之此時感邪是重感也内氣召邪天氣不祐欲病之不危可乎有勝之氣其必來復世天地之氣不能相無故有勝之氣其必來復也帝曰其脉至何如歧伯曰厥隂之至其脉弦耎虚而滑端直以長是謂弦實而強則病不實而微亦病不端直長亦病不當其位亦病位不能弦少隂之至其脈鈎來盛去衰如偃帶鈎亦病是謂鈎來不甚去反盛則病來盛去盛亦病來不盛去不盛亦病不當其位亦病位不能鈎亦病太隂趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第13卷》

《补注释文黄帝内经素问-第13卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第13卷,所属归类为...

医家