Image

素启卷十六曰地化奈何歧伯曰司天同候間氣皆然氣之本自有常性故雖位易而化治皆同帝曰間氣何謂歧伯曰司左右者是謂間氣也六氣分化常以二氣司天地爲工下吉凶勝復客主之理歳中悔吝從而明之餘四氣散居左右也故隂陽應象犬論口天地者萬物之上下左右者隂陽之道路此之謂也帝曰何以異之歧伯曰歳三百六十五主歳者紀歳間氣者紀步也日四分日之一步六十日餘八十七刻半也積歩之曰而成歳也帝曰善歳主奈何歧伯曰厥隂司天爲風化巳亥之歲風高氣遠雲飛物揚風之化在泉爲酸化寅申之歳木司地也氣故物化從酸司氣爲蒼化木運之氣丁壬間氣爲動化偏主六十日之歳化蒼青也餘八十七刻半也〇新校正云詳丑未之歳厥隂爲初之氣子午之歳爲二之氣辰戌之歳爲四之氣卯酉之歳少隂司天爲熱化子午之歳陽光爲五之氣熠燿暄暑流行卯酉之歳火司地熱之化也熠羊入切在泉爲苦化氣故物以苦生不司氣化君不主運〇新校正云按天元紀大論云君火以名相火以位謂君火不主運居氣爲灼化六十日餘八十七刻半也也居本位君火爲居不當間之也〇新校正云詳少隂不曰間氣而云居氣者蓋尊君火無所不居不當問之也王註趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第13卷》

《补注释文黄帝内经素问-第13卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第13卷,所属归类为...

医家