Image

其心又如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽徃來時動時止是無水也當助其腎内格嘔逆食不得入是有火也病嘔而吐食入反出是無火也暴速注下食不及化是無水也溏泄而久止發無恒是無木也故心盛則生熱腎盛則生寒腎虚則寒動於中心虛則熱收於内又熱不得寒是無火也寒不得熬是無火也夫寒之不寒責其無水熱之不熱责其無火熱之不久責心之虚寒之不久責腎之少有者瀉之無者補之虚者補之盛者瀉之居其中間踈者壅塞令上下無凝氣血通調則寒熱自和隂陽調達矣是以方有治執以寒寒之而火食不入攻寒以熱熱之而昏躁以生此則氣不踈通壅而爲是也紀於水火餘氣可知故曰有者求之無者求之盛者責之虚者責之令氣通調玅之道也五勝謂五行更勝也先以五行寒暑温涼濕酸鹹甘辛苦相勝爲法也帝曰善五味隂陽之用何如歧伯曰辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲隂鹹味涌泄爲隂淡味滲泄爲陽六者或收或散或緩或急或燥或潤或耎或堅以所利而行之調其氣使其平也涌吐也泄利也滲泄小便也言水液自廻腸泌别汁滲入膀胱之中胞氣化之而爲溺以泄出也0新校正云按藏氣法時論云辛散酸收甘緩苦堅鹹耎又云辛酸甘苫鹹各有所利或散或收或緩或急或堅或耎四時五藏病隨五味所宜也帝曰非調氣而趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第13卷》

《补注释文黄帝内经素问-第13卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第13卷,所属归类为...

医家