Image

故下文曰葆音保坐持寸口診不中五脉百病所起始以自怨遺師其咎自不能深學道術而致診差違始上申怨謗之詞遺過咎於師氏音未之有也是故治不能循理棄術於市不能修學至理乃衒賣妄治時愈愚心自得於市廛人不信之謂乎虚謬故云棄術於市也然愚者百慮而一得何自功之有耶〇新校正云桉全元起本作自巧太素嗚呼窈窈㝠㝠熟知其道今詳熟作自功當作孰道之大者擬於天地配於四海汝不知道之諭受以明爲晦嗚呼歎也窈窈㝠㝠言玄遠也至道玄遠誰得知之孰誰也擬於天地言高下之不可量也配於四海言深廣之不可測也然不能曉諭於道則受明道而成暗昧也晦暗也〇隂陽類論篇第七十九新校正云按全元起本在第八卷孟春始至黃帝燕坐臨觀八極正八風之氣而問雷公曰隂陽之類經脉之道五中所主何藏最貴孟月春始至謂立春之日也燕安也觀八極謂視八方遠際之色正八風謂候八方所至之風朝會於太一者也五中謂五藏〇新校正云詳八風朝太一具天元玉冊中又按楊上善云夫天爲陽地爲陰人爲和隂無其陽衰殺而巳陽無其隂生趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家