Image

刺手少陽所入也心包胳所出中衝穴也在中指之端去爪甲如韭葉是手心主之井刺可同身寸之一分留二呼動氣至急出之手少陽之所入天井穴也在肘外大骨之後肘後同身寸之一寸兩筋間慆者中屈肘得之手少陽合刺可同身寸之一寸留十呼動氣應手至而急出之水欲降而地阜窒抑之降而不下抑之鬱發散而可入一日不降六日降欲下而鬱散先可刺當折其土可散其鬱折其所勝可之也以散之也當刺足太隂之所出刺足陽明之所入足太隂之所出隱白穴也在足大趾之端側去爪甲如韭葉足太隂之井剌可同身寸之一分留三呼得氣至乃出之足陽明之所入三里穴在膝下三寸骱骨外廉兩筋間足陽明之所合刺可同身寸之五分留十呼得氣至而急出之帝曰五運之至有前後與升降徃來有所承抑之可得聞乎刺法歧伯曰當取其化源也是故太過取之不及資之太過取之次抑其鬱取其運之化源令折鬱氣不及扶資以扶運氣以避虛邪也不及者當資其化源以補資取之法令出密語資取化其所虧令不勝源法方明於玄珠密語第一卷中黃帝問曰升降之刺以知要願趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家