Image

無太喘息愼勿多言語實肺者要在息氣也及呼吸多氣喘及言語多及飮令形寒食減多大忌又或地下甲子悲傷喜怒冷傷其肺神也癸亥失守者卽柔失守位也卽上失其剛也卽亦名戊癸不相合德者世卽運與地虚後與火疫同也卽法刺一三年變癘卽名火癘體卽諸伐諸癸上下同體是故立地五年以明失守以濕法刺於是疫之與癘卽是上下剛柔之名也窮歸一體也卽刺疫法只有五法卽總其諸位失守故只歸五行而統之也此皆五疫癘歸天地不相和之氣化爲疫癘大傷人之命也故逹天元可通法刺復濟生民也黃帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小病狀相似不施救療如何可得不相移易者其病相染着如何得不相染也歧伯曰不相染者正氣存内邪不可干避其毒氣天牝從來復得其徃邪毒之氣在於泄汗反下取之其氣入於中毒氣至腦中流入諸經之中令人染病矣如人嚏得此氣入鼻至祕中欲嚏出勿令投鼻中令嚏之卽出爾如氣出於腦卽不邪干從鼻此卽不相染也而入趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家