Image

藏皆在鬲下雷公曰於此有人頭痛筋攣骨居止相近也重怯然少氣噦噫腹滿時驚不嗜臥此何藏之發也脉浮而弦切之石堅不知其解復問脉有浮弦石堅所以三藏者以知其比類也故云問所以三藏者以知言比帝曰夫從容之謂也其比類也夫年長類也則求之於府年少則求之於經年壯則求之於藏年之長者甚於味年之少者勞於使年之壯者過於内過於内則耗傷精氣勞於使則經中風邪恣於味則傷於府故求之異也今子所言皆失八風菀熟五藏消爍傳邪相受夫浮而弦者是腎不足也脉浮爲虚弦爲肝氣以腎氣不足故脉浮弦也菀胡阮切沉而石者是腎氣内著也石之言堅也著謂腎氣内薄著而不行也怯然少氣者是水道不行形氣消索也腎氣不足故水道不行肺藏被衝故形氣消散索盡也欬嗽煩𡨚者是腎氣之腎氣内著上一人之氣病在一藏也若逆也歸於毋也言三藏俱行不在法也經不然也雷公曰於此有人四支解墯喘欬血泄而愚診之以爲傷肺趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家