Image

右生姜引關中楊竹牗染傷寒發斑過經不解譫語不休舌胎如墨小便如黑豆汁諸醫無措服之果後方有效犀角生地黄玄參青黛石膏研細末知毋黄連山梔黄芩猪苓茯苓澤瀉白术連翹黄栢各七分右水煎服感寒第六春夏秋偶有非時暴寒人感之爲病頭疼發熱煩渇胃寒其脉左手浮繄人迎倍於氣口當以微汗而解春秋用藿香正氣散或柴葛解肌湯感之重者羗活冲和湯無汗用蒼术有汗用白术服之病未巳用六神通解散夏月雙解散熱甚者黄連解毒湯熱未解白虎湯裏證重者承氣湯六一順氣湯選用但三四月間之外感其人冬傷於寒伏於肌膚至是而內邪併發腠理之寒不得外泄遂倂於裏爲温爲熱不畏寒而反畏熱當從温熱治之若勞役內傷或犯房屋復兼外感温補中略加疎導便足以應病矣然

...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家