Image

和湯不巳者後服此麻黄羗活蒼术各一錢川芎八分細辛六分黄芩一錢石膏六細分火煆研滑石一錢研細甘草三分右加薑三片豆豉一撮葱白二莖水煎熱服取汗雙解散治風寒暑熱饑飽勞役內外諸邪所傷以致氣血怫欝變成積熱發爲汗病往來寒熱及癇痓驚悸等證自利去硝黄自汗去麻黃方見中方見中防風通聖散條合益元散條暑等分右加薑葱豆豉煎服而黄連解毒湯治傷寒汗出大熱錯語呻吟暑毒發熱渇黃連黄栢炒山梔炒黄芩各等分炒右水煎熱服白虎湯傷寒脈浮滑爲在表外有熱也滑爲在裏寒邪傳裏也此解內外邪之藥與小柴胡湯合則名柴胡白虎湯知毋二錢石膏五錢甘草七錢粳米半合右水煎三味減半後入粳米煑熟去楂溫服方以知毋

...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家