Image

楮實子杜仲炒去系姜汁舶上茴香各一兩枹𣏌子一兩五錢右爲細末煉蜜入姜汁同棗肉搗爲丸每服三十丸食前用温酒或塩湯下一曰三服五日後覺有力十曰精神奚半月氣壯二十曰目明义服身體輕徤筋骨壯盛冬月手足常煖熱加山梔子心氣不寧加麥門冬精神少加五味子陽弱加續斷一方有熟地黄茯神八味丸治腎氣虛乏下元傷憊臍下疼痛夜多漩溺脚膝緩弱靣色或黄或黑及虛勞不足渇欲飲水腰重疼痛小便不利熟地黄八兩補腎水眞隂乾山藥治皮毛乾燥滲濕各四山茱萸兩治精滑不禁白茯苓伐腎邪濕滯澤瀉去胞中留垢及遺溺各三牡丹皮兩補神不足附子能行諸經而不止兼益火肉桂各一兩補命門眞火右爲細末蜜九梧子大每服六十丸淡塩湯下益火之源以消隂翳壯水之主以制陽光其効不可勝言陽痿

...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家