Image

注夏第九時當長夏午爲少隂君火之位未爲濕土庚金伏火之地申爲少陽相火之分於時濕熱大勝蒸蒸而熾元氣素虛之人感此則四肢困倦精神短少胸滿氣促肢節沉疼懶於動作或氣高而喘身熱而煩心下膨痞小便黄數大便溏頻不思飲食自汗體重或汗少者血氣俱受病也此病惟夏月有之故謂之注夏又惟童稚爲多因元氣未充足之故痿論曰有所遠行勞倦逢大熱而渴渭則陽氣内伐內伐則熱舍於腎腎爲水藏水不勝火則骨枯而髓虛足不任身發爲骨痿注夏之病其機則一特重輕之别耳治

...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家