Image

中濕第十濕之中人也有因天時所感有因地氣薫蒸有因過食生冷停滯均爲之中濕所謂天時者乃季夏之月濕令盛行或連朝霪雨萬物皆潤人中其氣則病在上體地氣者乃甲下之地風曰所不及久於坐臥或房室久閉乍入居處人中其氣則病在下體食傷者乃過飲湯水或生冷瓜果乳酪油麺泠酒寒茶脾受其濕則病在腹中不獨此也或夜坐露寝行途雨濕汗衣不解皆能襲人而爲濕然必脾虛之人而後有之陳無擇曰脾虛多中濕若內因多中溝痞膈瀉利外因多痿痹肘腫疼痛而有中濕風濕寒濕氣

...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家