Image

胡去黄芩對五苓散無寒者去桂留芩小便不和是膀胱本病本方加五苓散如身熱目疼汗下後過經不愈診得尺寸俱長者陽明病温也小柴胡湯加升麻葛根芍藥其草和之如胸脇痛汗下後過經不愈診得尺寸俱弦者少陽病温也小柴胡湯加防風羗活微汗之如腹滿咽乾診得尺寸俱沉細過經不愈者太隂病温也小柴胡湯和之口燥舌乾而渴診得尺寸俱沉過經不愈者少隂病温也煩滿嚢縮診得尺寸俱微緩過經不愈者厥隂病温也隨其經而取之隨其證而治之若發黄服小柴胡湯合四苓散未退用茯苓滲濕湯作渴用小柴胡湯加石膏知母濕温而渴蒼术白虎湯發狂不識人大柴胡湯加當歸大便泄者柴苓湯胸脇滿悶小柴胡湯加枳殻橘紅黃連大便不通大柴胡湯微利之或清熱解毒湯如發斑乃温毒也欬而心悶下利嘔吐下部并口有瘡者黄連橘皮湯脈洪大不知人三黄石膏湯通用升麻犀角湯大抵治温不宜發汗過時而發不在表也以經汗下亦不在表也初用惟升麻解肌湯最良因病因時自難執一也柴胡桂枝湯治少陽頭額痛項強脇痛胸滿發熱惡寒乍徃乍來自汗亡陽譫語作渴風温汗後身熱及動氣等証

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家