Image

藁本赤芍藥枳殻去穰炒柴胡澤瀉細辛防風白术藿香半夏吳茱萸湯炮蒼术白芷川芎甘草各丑錢右㕮咀每服五錢水煎熱服丹溪四黄六物湯治天行時疫大黄黄芩黄速人中黄人參桔梗防風滑石香附蒼术等分右爲末神麯糊丸梧子大每服七十丸氣虚者四君子湯血虚者四物湯痰多者二陳湯熱甚者童便和前藥送下辟瘟丹黄芩乙庚年山梔仁丁壬年丙辛年爲君爲君黄栢爲君黄連戊癸年甘草稍甲巳年爲君各等爲君分凢爲君者倍之香附紫蘇减半右生用爲末另用大黄三倍煎膏和藥爲九鷄子大朱砂雄黄爲衣外貼金箔每用一丸井泉水浸七曰可服

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家