Image

人參白术白茯苓橘紅草果仁半夏去核各等棗子生薑烏梅分耳草炙减半右吺咀以塩少許醃三刻用厚紙包暴入水漬濕在慢火內炮令香熟焙乾每服五錢水煎未發前併進數服六和湯截瘧此與泄瀉條方名同而藥異人參知母草果貝母白芷烏梅各一錢梹榔柴胡常山二錢用酒拌右薑棗水酒各半煎露一宿臨發二時前服淸脾飲子瘅瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽熱小便赤澁靑皮去白厚朴姜製白术半夏黄芩草果仁柴胡白茯苓茸草灸各六分右薑水煎服鬼哭散止痦疾乆不愈者効常山大腹皮白茯苓鱉甲醋炙各等分

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家