Image

之大瘕泄裏急後重數至圊而不能小便莖中痛清凉飲六子主之莖中痛者屬厥隂宜加甘草裏急後重者屬少隂經泄宜加大黄以推去舊物則輕矣若證屬六經者太陽病爲挾熱痢凉膈散主之陽明爲痼瘕進退大承氣湯主之少陽風氣自動大柴胡湯主之太陽濕勝濡泄不可下而可治法温四逆湯主之少陰蟄風不動禁固可濇赤石脂丸乾薑湯主之厥隂風泄以風治小續命湯主之若不及拈衣未便而泄此隂虛不能禁固也法宜補之人參白术白芍藥之類脈沉而遲手足厥逆涕唾膿血此有表邪縮於內法當散之麻黄湯小續命湯之類有濕者宜導之四苓散倍白术加蒼术甚則二术炒爲末之類有痰者宜豁之海石靑黛黄芩神麯之類有食者宜消之山查神麯大黄枳實之類傷生冷則宜温熱之劑風邪下䧟者宜升舉之升麻柴胡葛根防風之類腹痛者宜和之白芍藥湯之類瀉乆腸胃虚滑不禁者宜収澁之訶子散之類若至身冷瀉時無汗瀉畢有汗此大虚之候用參苓白术散附子理中湯之類若吐痰不巳者不治此皆治泄之大槩也然滑泄巳久當防傳變爲痢則太隂傳少隂爲賊邪最爲難治宜速服厚朴枳實湯至於衰暮之人每曰必瀉三兩次或完糓不化者乃真氣虚弱不能尅化飲食清氣不升陽道不行

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家