Image

枳實炒梹榔蓬茂靑皮陳皮當歸酒洗黄芩木通黄連去皮弦子砂仁郁李仁猪牙皂角蜜水潤炙三稜各凈一兩黄栢二兩牽牛頭末香附各三兩大黄四两右爲末水凡梧子大每服三錢白湯或薑湯下椒附丸泄瀉曰久患人虚弱椒紅炒附子炮各五錢桑螵蛸炙鹿茸酒炙龍骨煆各三錢山茱萸肉二两右爲末酒糊凡梧子大每服六十丸米飲下禹餘糧丸腸胃虚寒滑泄不禁禹餘糧煆赤石脂煆龍骨蓽撥訶子麫裹煨乾蠆泡肉豆蔲麫裹煨附子炮去皮臍等分右爲細末醋糊光梧子大每服七十凡米飲下加减白通湯治形寒飲冷大便自利完糓不化臍腹冷痛足絎寒而逆附子炮去皮乾姜炮各一兩官桂去皮麫墨甘草炙草豆蔲半夏製煨

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家