Image

主縱有外寒以解肌次之或專治裏而表邪自解者若外寒盛於裏熱則宜表裏雙解立夏之前陽氣尚微病熱亦輕天寒用柴胡桂枝湯天氣已温用羗活冲和湯辛凉之劑和之或用升麻葛根湯解肌湯熱不解者小柴胡湯加知母天花粉倍黄芩發渴煩燥而大便閉但脉實者以大柴胡湯微下之若大熱乾嘔呻吟而渴者用黄連解毒湯察其證太陽合少陽者以敗毒散合小柴胡湯治之太陽合陽明者以敗毒散合升麻葛根湯治之陽明合少陽者以升麻葛根湯合小柴胡湯治之半表半裏者小柴胡湯有裏證者大柴胡湯表裏俱發者防風通聖散表裏俱熱大便自利者柴苓湯加山梔木通虚煩者竹葉石膏湯立夏之後陽氣已盛病熱則重故煩渴益甚其脉洪數用羗活冲和湯倍加芩連連翹牛旁子熱仍不解者用凉膈散熱太甚者用鍼法瀉之燥渴飲水者白虎湯脉洪大背惡寒者白虎加人參湯益元散大便難須審輕重下之挾少陽者大柴胡湯或小承氣湯熱盛以大承氣湯調胃承氣湯選用表裏俱發者雙解散若至脉細無力足冷已得汗而復燥盛者必死竊謂傷寒本屬外邪在冬月與春初天氣嚴寒止於外邪爲病春分之後天氣漸温而病亦爲温立夏之後天時漸熱而病亦爲熱皆自內而發故前人率

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家