Image

豆蔻固腸凡脾胃虚弱臟腑滑泄下痢赤白木香赤石脂乾姜麫裹煨縮砂厚朴姜製肉豆蔻各三兩右爲末麫糊凡梧子大每服五十光米飲下水煮木香光治久痢裏急後重日夜無度其効如神炒各二兩粟殼去穰三兩靑皮去白甘草四錢訶子炮去核八兩當歸木香各六兩右爲末練蜜凡彈子大每服一光水煎化空心服三香散痢乂穢積已少腹中不痛或微痛不後重但滑泄不止此藥収功粟殻陳皮各一錢六分肉豆蔻白茯苓白扁豆各五分木香人參各二分五厘題右爲細末每服一錢米飲調下脱一方治脱肛取桑樹上雨後如蝸牛小些之物名𢇁桑螺不拘多寡燒灰爲末傳之立縮一方治積冷年乆不収者用石灰炒熱以帛包果正對肛門坐上冷則别換仍以海螵蛸末敷之一酒客肛門腫痛用木鱉子去殻搗爛煎湯熏洗另用少許塗之

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家