Image

桔梗甘草各五分加减法春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎白芍藥半夏各一錢麥門冬黄芩知母各五分春若傷風而致咳嗽鼻流清涕宜辛凉解散加防風薄荷紫蘇黄芩麥門冬各一錢夏多火熱炎上最重者宜清金降火加桑白皮知母黄芩麥門冬石膏各一錢秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼木桑白皮各一錢防風黄芩山梔各五分冬多外感風寒宜解表行痰加麻黄桂枝半夏生乾姜防風各一錢若肺金素有熱者再加酒炒黄芩知母各五分若發熱頭疚鼻塞聲重再加藁本川芎前胡柴胡各一錢嗽而有痰加半夏枳殻風痰加南星濕痰胛困少食加自术蒼术有痰而口燥咽乾加蜜炒知母貝母瓜婁仁黄芩夏月熱痰或素有痰加黄芩黄連知母石膏上半曰嗽者胃申有火加貝母石膏黄連五更嗽者同治黄昏嗽者火浮於肺禁用寒凉宜五味子訶子皮歛

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家