Image

白茯苓甘草等分右水煎瓊玉膏治虚勞乾咳嗽五斤煎淨二十人參十二兩白砂蜜去沫白茯苓五兩生地黄爭十斤搗取升忌鉄器沉香琥珀各五錢右蜜汁和勺絞凈參等四味研極細入蜜汁中攪勺盛磁甁內笋箬扎口入銅鍋内以水浸没瓶領文武火煎二晝夜旁貯熱水時時添滿取出浸井水中半曰三目後每曰清晨午前各用温酒調服一二匙不能飲者用白湯知母茯苓湯治隂不足而咳嗽白茯芩甘草各一錢知母五味子人參薄荷半夏柴胡白术欵冬花桔梗麥門冬黄芩各五分阿膠珠川芎各三分右加姜十片水煎食後服麥門冬湯治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿五心煩熱等證麥門冬桑白皮生地黄各一錢

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家