Image

痛急臍下急縮胞中閉塞時煩嘔噦或痰嗽吐沫舌强腰背痛頭痛懶食或全不思食自汗尤甚若隂氣覆在皮毛之上乃熱寒肺與大腸當先助元氣而理庚辛黄茋一錢自汗多者倍之升麻六分人參陳皮麥門冬蒼术無汗倍之白术各五分黄栢酒洗神趟炒各三分歸身酒洗灸甘草各二分五味子九粒右水煎服忌酒濕麯大料生冷加减方法三豆蔲仁心下痞悶加黄連二分胃脘痛减大寒藥加草五分脇下痛加柴胡二三分頭痛目中流火加黄連二三分川芎三分頭痛目不清利上壅上熱加蔓荆子川芎各三分藁本生地黄各二分細辛一分氣短精神少常如夢寐困乏無力加五味子九粒大便澁滯隔一二曰不更解以致食少食不下者乃血中伏火故不得潤也加歸身生地黄麻子仁泥各五分桃仁三粒去皮尖另研大便旣通勿再加如大便又不快利不用别藥加煨熟大黄五分如又不利則非血結血秘矣乃熱則生風病人必顯風證不可復加血藥止用黄

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家