Image

趟水丸治脾氣乆虛不進飲食停飲脇痛神麺十兩炒白术五兩乾姜官桂各二兩吳茱萸川椒各三兩右爲末薄糊丸梧子大每服三五十丸姜湯下有痰飲加白术二兩月窟散黄魯直服此飲食大進兎絲子一味淘浄酒浸曝乾爲丸每早空心挑數匙以酒下之十曰外飲噉如湯沃雪新増加味六君子湯治脾胃不和飲食少進心腹脇肋脹悶剌痛口不知味嘔逆惡心陳皮七分白芍藥炒一錢人參八分白术一錢半夏七分茯苓一錢厚朴八分砂仁搗碎八分甘草三分香附炒八分蓮肉炒去心一錢右生姜二片水煎服再澇楂

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家