Image

收厚朴姜製二分升麻羗活白芍藥獨活防風灸甘草澤瀉生地黄各七分柴胡一錢二分右爲粗末加姜棗水煎食前大温服上二黄丸治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安黄芩二兩黄連酒浸一兩升麻柴胡各三錢甘草二錢一方加枳實右爲細末湯浸蒸餠菉豆大每服六七十丸白湯下白术丸治傷豆粉濕麺油膩之物枳實炒黄白术半夏湯浸神麯炒黄各一兩陳皮去白七錢黄芩五錢白礬枯三分右爲細末湯浸蒸餅爲丸菉豆一倍大每服五十丸白湯下木香見睨丸治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛神趟炒黄京三稜煨各一兩石三稜去皮煨麺包裹煨草豆蔲熟取仁香附炒香各五錢升麻去皮膜油柴胡各三錢木香二錢巴豆净五分

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家