Image

其變始則以辛温散之稍乆以辛平和之辛寒折之內經言治九氣之法曰高者抑之下者舉之寒者熱之熱者寒之驚者平之勞者温之結者散之喜者以恐勝之悲者以喜勝之盖亦以平爲主而於升降寒熱之用劑未嘗無所分也何諸方之中有以辛熱之藥通治諸氣者若以之暫刼欝滯可也氣行之後不問其所起何經因効再服而致升發太過辛香散氣燥熱傷氣則眞氣愈耗濁氣上騰無巳而復用鎭墜之劑由是而形質益弱卒至無救是不知調氣者也然有病而至於冷氣上升者昧者卽以爲寒又誤之甚也丹溪曰上升之氣自汗而出中挾相火其熱爲甚自覺其冷非眞冷也火極似水積熱之甚陽亢隂㣲故有此證認假作眞似是之禍可勝言哉業醫者豈可無聞此語耶至於枳殼利肺氣多服則損胸中至高之氣靑皮瀉肝氣多服則損其氣木香行中下焦之氣香附之快滯氣陳皮之泄逆氣紫蘇之散表氣厚朴之瀉衛氣梹榔瀉至高之氣藿香上行胃氣沉香之升降眞氣腦射之散眞氣果患人氣實者用之惟可以散氣之標亦不能制氣之本惟驗怒傷肝也則氣上逆甚則嘔血宜枳梗二陳湯正氣天香湯熱者柴陳湯喜傷心也則氣散不歛過則徤忘宜歸脾湯悲傷心胞絡也則氣消過則爲狂宜枳殼煑散升

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家