Image

人參七分半夏八分香附砂仁搗碎各八分厚朴七分甘草三分白术一錢右生姜五片水煎服若胃口有火脉洪加黄連山梔子各七分炒噎膈第三十一噎膈者大小腸膀胱熱結也内經曰三陽結謂之膈手太陽小腸熱結則血脉燥手陽明大腸熱結則不能周足太陽膀胱熱結則津液涸三陽旣結則前後閉塞下旣不通必反而上行乃陽火不降所致其脉寸口㣲而數㣲則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胸中冷佚陽脉浮則爲虛濇則傷脾胃脾傷則不磨故朝食暮吐暮食朝吐完穀不化名曰胃反脉縈而濇者其病難治脉弦者虛也又爲胃氣無餘其因或起于傷酒與食或胃熱欲吐或痞或痛或不思食或噫腐吞酸或嘈雜痞悶誤認爲寒藥

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家