Image

乾以三釘在地上楞起砂權文武火煆一晝夜取出每用虎肚三分平胃散一錢老米湯調服極重者十服卽好一方用古銅四錢敲如米粒大又用核桃肉一斤同研極爛入好燒酒一斤和勺裝錫瓶内桑柴火煑一周時取出埋地下一二時每日空心服一盃病重者午後再一盃十曰卽减其効如神一方翻胃不拘幺近雖羸憊頻死者每早與日脯及臨臥各服熱驢杘二合神効一方治翻胃多取大田螺以新水養之待吐出泥澄去淸水將皮紙一張鋪於米篩傾所吐之泥於紙上候稠潤作丸梧子大每服三十丸藿香湯下立愈田螺仍放水中食之其病不復作矣方治翻胃以五灵脂一味爲細末用黄犬膽汁爲丸龍眼大每服一丸好酒嚼送不過三服神効一方噎膈以王瓜燒灰存性每服一錢同棗肉平胃散二錢温酒調服神効新增加味順氣寛中湯治三陽熱結胸中剌痛噯氣嘈雜飲食减少服五七十貼方見効驗

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家