Image

十高消而治凢熱在上焦属乎心肺名曰高消內經曰心移熱於大肺傳爲膈消者是也其證煩燥舌裂唇紅少食引飲便如常小便稍利而數治宜流濕以潤其燥用四物湯合生脉散加天花粉地黄汁藕汁乳汁善飲酒者加葛根汁能食者實熱也加人參白虎湯不能食者虚熱也錢氏白术散倍加乾葛主之或清心蓮子飲膈蒲者謂之膈消宜門冬飮子若火邪太甚留於肉分變爲癰腫其瘡甚痛而不潰或流赤水總錄云消渴之人愈與不愈當慮大癰忽發於骨節而卒卽瘍科所謂先渇而後發者是也宜忍冬藤九黄蓍六一湯益元散邪客中焦属之脾胃名曰中消其證消榖善饑不甚渭小便頻數而赤大便硬而自汗王叔和云口乾飲水多食亦饑内經曰痹成爲消是也宜四物湯加知毋黄栢石膏黄芩滑石以降火熱甚者調胃承氣湯三黄丸陳無擇云消中属胛瘅熱减則爲消中有初起寒中隂勝陽鬰久則亦爲熱中者內經云脉洪大隂不足陽有餘則爲熱中治宜升麻葛根湯瀉黄散濕積毒者消渇痞丸虛者加味錢氏白术散便閉者當歸潤燥湯泄瀉者白术芍藥湯上中二消通用宜蘭香飲子心火乗脾者黄連猪䐗丸肝侵氣衝肌熱不食食卽吐蛔者烏梅丸鉄粉丸有津蟲耗其液者单苦練湯水停於下變爲脫腫者五苓散去

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家