Image

栢子仁桔梗天門冬丹參酸棗仁麥門冬甘草百部五味子茯神當歸杜仲各等分右爲末蜜虍梧子大金箔或硃砂爲衣臨臥燈心湯下威喜丸治腎有邪熱精氣不固夢泄白濁白茯苓五兩細切以猪苓二錢五分同入磁器内水煑一晝夜水乾再添取出焙乾爲末將黄蠟四兩熔化捜和爲丸彈子大空心細嚼津液徐徐送下以小便清爲度忌用醋繭絲湯治三焦饑涓不生肌肉其効如神此物属火有滋隂之用大能瀉膀胱中相火引隂水上潮於口消渇蚕繭煎卽止二蠶繅絲水服之極効倘無預畜者以二湯代之十全大補湯人參白木白茯苓各七分甘草三分當歸川芎熟地黄白芍藥各人分肉桂二分黄着六分右水煎參苓白术散治脾胃虛弱飲食不進吐瀉及大病後調

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家