Image

幸前左轄寳山何公恢復兹郡開署求士而吾二人首被禮接因偕從軍西征談笑油幙方甦離索之氣而倥偬又告别矣兹焉時平嶺莞清奠吾二人者乃復㑹遇于此悵然思痛潸然涕零晤然顧懷猶以爲此身之尚在夢寐中也於是相與披寫情索聯爲韻語肺腑滂沛莽不知其繁凡人之初生其本無謂庚庚一形之累鼎鼎百年之間忽焉而蛟龍翔倐爾而蚓蠖伏將造物者欲賦人以智慧而勞之邪不然何向來哀樂遷變若是其多也故於終篇逺有御風遺世之意盖亦昔人所謂無聊之際而托之以自擴者欢治关家全蘭馆司卷七十詰旦因書二通其一以遺觀長黄翁其一以寄羅浮蕭錬師云詞曰紫府黄金榜玄關白玉京偶尋方外侣佐因識静中情夕景低崇闕貫秋光澹列甍宛聞天籟杳佐渾覺丗塵清縹緲群真下養森羅萬象呈鈎陳聯左界佐析木近前榮竹炫湘川葉養荃揚楚琬英旛幢行道影佐環珮歩虚聲桂露蟾光濕黄松濤鶴夢驚古囊緘緑綺佐隂壁倚蒼精净几從容凭普住篇取次春奚童髽髡秀佐仙客氅衣輕頓使心期曠藏從知境界宏堂因衆妙扁佐軒以得閑名宴坐成嘉㑹普興言憶舊盟丰儀初得

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类