Image

昔侍鳌峰先大夫歸山仍得佩金符樓船載酒春將半花寺尋僧日向晡京國風雲催步武淅江煙雨送頭願音容久曠交情在歲晚臨風憶鳳雛贈端孝思文學慶門昆季總能文京國長隨老使君休沐東山人似王退朝南陌騎如雲金龜換酒猶能憶玉𣗳臨風夐不群莫向炎門悲往事詞蕐巳足繼清芬和翰林典籍牛士良使安南之作五兩招摇百尺杠官舟十月下藤江波心犀氣寒通劍石角潮聲夜撲窗酒薦呉鹽浮臘味歌傳楚艶入巴腔动治葵亥金蘭館刻卷人十四揚舲我亦蓬萊客應赴春風畫奨雙贈逹祿脩撰道夫蓬鬢飄蕭洛上翁金門曰曰候晨鍾論思入奏天光近對御題詩燭影紅衣故尚餘當日繡馬寒猶是舊時驄詞華巳作青雲客聖代于今雨露濃宋伯禎処士東園買得長鑱斸翠苔青茄白莧繞籬栽園翁作伴還成趣野老春詩只謾裁蛺蝶蜻蜓隨上下葛巾藜杖久徘徊臨流學試義之帖㑹有凾詩馬上來寄王主事希文之官漳州

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类