Image

滄海寍當老鄭虔白王堂前秋月冷紫薇花上曉風巔吟魂想挹天光近鳯尾游絲五色鮮懷蕭止善羡君舊貌吳興帖一變依稀逼古人筆塜麟埋煙草緑墨池龍躍雨花新銀鈎鉄畫工無敵鶻起弦驚興有神擬挹遺經誇俗眼顧慚書法似羊欣寄贈廣東鄭憲使金寳一掃炎氛瘴海東栢臺明月晃丹衷群黎頓使無夷習逺俗能令有古風當道豺狼寧躑躅啼飢兒女得從容殊方深仰綱維肅何曰歸遊化育中动治葵亥金蘭馆割卷九二十懷碧虚觀寄止菴蕭錬師安期臺下茈珠宫舊雨題詩紫翠中五夜丹光虹貫曰四山松樹鶴呼風雲深洞口藏金毋歲久楓瘤化王童吟客逺遊仙子去錦桃春晚爲誰紅爲愛碧虚蕭道士十年窓下讀黄庭山甁枸𣏌龍蛇白石井丹砂螮螈青詞客素秋吟夜月羽人清夜禮寒星别來仙賞幽期曠誰共松根採茯苓飛泉作雨落寒岩正闕凌天起翠嵐禹栢千年青藹藹仙蒲九節王毿毿天游别我知誰共世故撩人祗自慚雲月舊盟應未冷可能相待解朝簪

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类