Image

酒伴詩僧曰見尋髙歌劇飮坐檉隂留連莫怪盃中盡賸有牀頭舊賜金髙原極目浩茫范鳥盡遙天若个長一片夕陽秋草地不知今古幾興亡醉裏臨風吊屈原楚吟空賦逺遊篇凌空語意誰能解千古惟應待我傳試學鴟夷物外情水雲空闊釣舟横從來用盡無高䇿浪得歸湖范蠡名終古無名識是非百年高興子陵磯沙鷗不管人間事細雨斜風自在飛弘治美亥金蘭信杭卷十十六王裴仙子住山椒静夜能來不待招莫怪寒林星斗黒野人踈懶坐相邀長樂歌鍾醉五侯滄浪何好泛扁舟無人解得閑中意雲滿秋空水自流厭看桃李媚春陽最是秋來樂意長千㸃黄花数行柳幽居人道似柴桑野吟詩句出天成景物如雲眼底生白石江頭烏桕𣗳夕陽踈雨鵓鳩聲鶴背腰纒有幾家老陶貧薄太無涯青鞋布襪歸來好卻使無錢對菊花

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类