Image

今清平有才贊鴻猷誰令抱孤志坐戀林與丘北上京蕐文物盛東南紫氣浮祥雲開甲第春陽藹道周觀國方振纓彈冠始鳴騶皇夔預接武多士爲我儔如何捨此去北上賦逺遊揚帆渡淮水驅馬入靑州青州非故鄉欝鬱此淹留西望太行巔南臨清濟流行行曰以逺役役不得休微官宦况薄旅邸芳歲遒嚴風被草木密雪沾衣裘迢遥百越地杳邈炎海陬那能計歸曰苦道阻且脩别弟业治癸亥金蘭馆刻卷一六離離原上草歳晚霜霰滋與子爲兄弟生世逢亂離漂落各分散生死安得知樂土嘆無食南州歎無衣良時幸休明天路開清夷翩翩兩鴻鵠振翼思奮飛一皆故山樹一朢雲中涯東西各異勢顧影相徘徊逺道去茫茫㑹合未有期吞聲念同氣淚落不敢揮他鄉儻言歸庻免遙相思别隣諺云骨肉逺不若鄰里親徃來旦夕念眷意一何勤願言永相保不謂逺離分携壷與挈榼送我衢路津含愁向徃軸酌酒當霜晨戀戀踈者厚依依故情新去去歸

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类