Image

久居欲留嗟無因逝言謝簪緩垂綸越水濵送王給事南還良時幸一遘嘉運難再逢流序若飛電倐忽歲云終羡子瑚璉器林麓隱高蹤適此徵俊彦奮起惠家邦觀光充上賔恩禮赫以隆金門拜給事百辟肅敬恭逥翔忽歛翼言歸滄海東昔若雲中鳯今若南飛鴻出処各有道顯晦詎能同微君慚苟祿仰首慕清風文成德亦著節立道斯崇願言秉夙志永保貞素躬還山作禽魚不可友出就斯人居迂才忤盛世復此歸弊廬抆弘治癸亥金蘭館刻卷一土迹近逸民振衣辭髙衢白雲繞我屋清澗循我除深林挽風軒松竹鬰森踈貧家何所有但有琴與書日暮無來濁酒聊自娱神全慮斯澹妙得景亦俱豈不樂守貞幽抱恒未舒屯膏違聖訓獨善曠仁譽徘徊朢嵩衡惻惻懷居諸西菴集卷之一

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类