Image

高樓臨廣路朝曰麗綺䟽美人盛容飭凝涕倚踟蹰踟蹰長太息愁思鬰煩紆愁思知何爲自言惜離居將期歲暮返忽歴三載餘昔如春園花今若秋水蕖盛年詎可再獨宿誰與娱思逐北風翔相從千里餘中途儻相失浩歎何所如長相思洞庭清秋灝氣多金盤彩月摇碧波湘靈朱絲奏雲和九疑木落風娑娑長相思渺何極湘山雲斷湘水深淚竹年年雨花碧飮馬長城窟行成治癸有金蘭館刻卷二二長城去迢迢征馬鳴蕭蕭馬飲月窟水長城長萬里征人行從軍離家今幾春春花復秋草閨人念逺道逺道歸無期漂流不相知徘徊復展轉展轉長相思相思不相見涕淚鉛華滋風從西北來吹我井上桐寒涼颯將至惻惻傷我中乗月搗寒衣丁丁碪杵悲衣成欲寄逺君在天一涯瘦馬戀破櫪倦禽思故巢君行亦巳久孤妾寧自聊逺使來長城帶得音信還書中何所道但道寄平安平安不顧返歲月忽巳晚君心知若何妾意今無限古行路難

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类