Image

妾顔比花巳漸老良人新愛移平生妾顏如花空復情花開無人妾不語妾淚長垂花帶雨游絲曲游絲映户春風盪雕簷雨浥蜘蛛綱春花亦笑綺帳空故遣飛紅入虚幌靑樓夫壻醉忘歸魂夢相尋意轉迷把似妾心懷舊愛還如君意戀新栖綺䟽鸚鵡通人語戯杷枇杷擲金羽含情暗十無心負今夕渠儂到家否遊絲罥花風葉葉呉羅袷薄新寒怯蜂遊亦解鑚綺䟽不獨房櫳出胡蝶懷人不爲靑春過别有閑愁幽思多君情妾意俱腸斷舊愛新憐柰爾何弘治癸亥金蘭館刻卷三落花曲昨曰見花開今曰見花落花落花開還滿枝人老終無年少時勸君及時且行樂莫管花開與花落木葉曲南風木葉青北風木葉黄木葉有零落客心與爾同悲傷悲傷日曰人漸老明年木葉依舊好蓮花曲運花復蓮花蓮葉相交加葉如雲鬚偏宜緑花比妾容還更佳蓮葉蓮花相對好妾容妾鬢愁中老葵花曲

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类