Image

遊冶留連忘所歸千門燈火爛相輝遊人過処錦成陣公子醉時花滿堤扶留葉青蜆灰白盆飮檳榔邀上客丹荔枇杷火齊山素馨茉莉天香國别來風物不堪論寥落秋花對酒樽回首舊游歌舞地西風斜曰淡黄昏草書歌贈顏景明隱者鍾王去我忽干載字體變怪少復真虫文鳥跡乆不見塵姿俗熊空紛紛邇來繼者誰獨步前有秃張後醉素詞林祕府頃見之令我唧唧生逺慕君家此本尤清妍神竒老筆真可傳頽墻敗壁辟歷死枯檜古栢蛟龍纒秋蛇春蚓未易得見爾爲爾重嗟惜寳之不翅珪與璧心治癸亥金甍館刻卷四二煩君收取謹護藏莫遣風雷化眞迹羅浮歌寄洛陽李長史仲脩亭亭西樵峰宛在南海湄曰華麗仙掌影漾金銀池我昔扁舟恣長徃凌風浩蕩煙霞想尋幽更欲探神竒復向羅浮事仙賞仙家三十六洞天羅浮夐與滄洲連丹霞射影四山靜群眞環珮來翩翩蘂珠之峰數千丈君時與我縁蘿上水簾直下飛晴虹萬壑天風度流響山中劉郎司玉臺仙書授我琅亟開心如明月炯虚照身與浮雲同去來此時㑹合那能再塵土分飛忽三載我行奏賦登金門君亦乗軺渡淮海淮海迢迢煙𣗳深相

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类