Image

生長適值繁蕐年出身從戎事西邉十七八九南營田雕戈如雲護中堅流蘇暖帳揺蜿蜒三珠虎符誰喜懸偏裨盡戴黄金蟬軍中無事惟游略錦袍白馬青連錢胡鷹一掣冲九天鴐鵝洒血來連連夜闌愛月醉不眠衆賔呼盧各爭先輸籌唱酒開錦筵美人照座紅娟娟凉州蒲萄斗十千金盤丹荔明珠圎野駝之酥香不膻爭持寳刀誇割鮮忽爾不樂心悁悁琵琶催張鳯凰絃纖歌一曲清聲傳華嚴天魔間釆蓮美人起舞闘嫣妍腰肢宛轉飛花旋王釵斜横翠袖偏春風徐來拂筵前此時意氣如熊虎伯仲聮翩享珪組靑雲頭上高楚楚弘治关袤念蘭館刻卷四十卻笑傍人不好武一朝零落來南土白髮蕭蕭守環堵北風怒號朔雪舞羊裘無温弊不補人間俯仰成今古老翁無為獨愁苦覇陵將軍舊征虜青門秦侯亦開府浮榮飄風何足數碌碌行寄保昌縣丞童豫碌碌復碌碌驅馳半丗爲斗粟去年臘冬江左邉今春又駕江南船家貧每畏别離苦不知携累還顛連炎雲四月關門道靑泥滑滑雜流潦黄梅雨裡鈎輈啼瘦妻前僵子後倒君時相見能相憐自出牀頭官俸錢東家蹇驢覔借我使我枯槁回春妍貧賤結交常草草多難

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类