Image

昔時少年今老矣荔子楊梅幾度紅柴門寂寂秋風重桑梓圖爲左布政徐本賦君侯早歲逢間關聲名出鎭三楚間江湘霖雨起諸葛環堵蒼生思謝安憂時兩鬚颯猶緑捧曰孤袁明獨丹关揮霜筻向戎壘倒挽銀漢清人寰功成入奏麒麟殿中外好官敭歷遍才華巳羡冠西曹丰采還來照方面荔子香凝粉署戟桄榔影入薇垣甸憑髙作賦羡才華牲笏看山憶鄉縣郷縣迢迢路幾千齊安逺在長江邉石牛青嶂接巴蜀螺湖緑水通湘沅鷗飛竹樓笑傲吏鶴過赤璧懷詩仙逥廊忽披生色畫一幅鵝湖萬金價六纪治美亥金蘭館到卷五書屋斜連洛浦隂漁船暝泊臨臯下天低故壠鎻松栢秋入平田熟禾稼征帆去住那無情王事鞅掌何由暇皇恩詔賜許歸榮稚子牽衣父老迎更植社蓮招惠逺添栽徑菊學淵明香醪再潑新醅白斷綺重尋舊譜聲匡濟老臣心未减卻從江國望神京題石城秋晩圖送人歸金華金華才子天京客登眺京城壯心魄鐘嶽群峰紫翠開巴江一道東南拆石頭艇子泛中流白紵清歌起莫愁雙闕五雲籠建業三槐萬𣗳接揚州揚州煙景何緜邈對面楓林更蕭索月落烏啼北固城朝生鶴唳丹陽郭

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类