Image

贈虹縣顏景明淮易老人讀周易風吹鬚𢇁人不識興闌移席傍寒梅雙眼如猫對花碧天風毛骨江海仙偶來花下同清縁凌雲才思鳳凰見照室丹光龍虎全清琴調古無人續且可開樽掃茅屋胎禽起舞和雲謡山月光於畫樓燭送虹縣尹陳景明甲寅三月春欲盡我來洪州尋吏隱芳聲令譽誰最多太丘之孫陳大尹大尹昔是㑹稽人文章破的推殊倫奉天門下拜天子來作洪州司土臣文章固自不必道爲官作事仍更好閭里小民持牒來撫摩直欲置懷抱社美亥金蘭馆则卷五十四洪州昔曰盛繁華大尹來時一百家稍闢坵墟讃井里旋披荆棘𣗳桑麻桑麻春深滿地黑更掠浮泥種牟麥接舍鷄鳴桃李場生氂犬吠藩墻側祭社枌榆蕭皷鳴群農皆醉吏獨醒群農有酒只自飲相見不揖亦不迎官清事省無鞭扑縣治門前可羅雀種柳寧慚似老陶栽花直欲強潘岳父老皆言大尹賢願留大尹更三年政成入覲不可住百里盻望心悁悁單車就道虹亭曲卧轍扳轅泪相續嚢裡全無劉寵錢車傍肯挂時苗犢三年俸米鶴同飡焦尾琴輕古錦寒蕭然行李可一咲贏得車中裀面寛芙蓉花開亦巳謝十月清霜被平野

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类