Image

唐生昔侍雙親時當庭日舞如花衣嚴親去丗慈毋在孝養足慰無窮悲唐生今年三十幾慈母高堂尚多祉養志誰能論八珍作堂暫寄名雙鯉雙鯉雙鯉白且鮮曰須二斗新銅錢寧勞姜婦水中覔不學王家氷上眠人生有親殊可樂親饌有魚尤不惡娱樂從兹到白頭聲名况是登黄閣我生我生纒百憂庭闈風木悲清秋爲君㧞筆賦雙鯉每一讀之清涕流題孫典仗可居軒吾宗孫子雲鶴仙荷衣蕙帶神飄然朝吟屈子逺遊賦夜諷莊生秋水篇五湖風月窮清賞靑雀爲艫桂爲舫弘治葵亥金蘭館刻卷六十二女祠前聴鳯簫小孤洲北查漁榜歸來匹馬逐嫖姚環珮鏘鏘近九霄承恩曰侍金鑾殿十築還依朱雀橋橋頭流水清如王楊柳靑青映書屋照座雖無鄂渚花當庭亦種沅湘竹沅湘竹色報春遲文玉踈踈只數枝去每憑詩作伴朝回偏與净相宜軒楹不雕亦不畫㕔事門前僅旋馬髙題漢篆名可居君作其中可居者人生出処本無端坎止流行信所安君不見長安甲第連雲起贏得人間圖書裏題荆徵士茂之蔵楊補之梅花圖老荆好梅如好色嘉𣗳寍論萬金直屢乗泛雪王子舟

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类