Image

也君子謂人君也黄髪太老人也人初老則髪白太若則髪黄髪黄彌老宜敬之故人君見而式敬也人君尚爾則大夫士可知也若與君同行君式則臣下若異行則式而巳詩云黄髪兒齒皆謂老人也0游發句言故明此衆篇雜辭也0正義日謂他篇上舊禮雜辭連上至下所以有故今作曲禮記者引此他篇雜解而來爲此篇發首有故也。下卿位者卿位路門之內門東北靣位故論語鄕當云入公門又云過位色勃如也注過位謂入門右北回君揖之位故燕禮大射卿大夫門右北向公降陀階南嚮爾鄕是也今謂尋常出入故出則過鄉位而上車入則未到鄕位而下車若迎賓客則案樂師注云登車於大寢西階之前反降於阼階之前或可下卿位是諸侯禮樂師據天子禮口入國不驰者國中人多若駝車則容人故不馳注云愛人也馳善躪人也善猶好也躪雷剌也若車馳則好行剌人也何清云躪躐也〇入里必式者二十五家爲里里巷首有門十室不誣放人里則必式而禮之爲敬也里必式則門閭亦式故門閭必步不誣十室也論語云十空之邑必有忠信如立者焉是不誣十室也0君命召者謂有君命呼召臣也0雖賤人者君之使者假令是賤人爲之來。大夫士必自御之者御迎也使者雖賤而君命可尊故雖大夫士貴亦自出迎之也。注御當至试之〇正義日鄭引春秋證御者迓也成二年季孫行父臧孫許會晉郤克衛孫良夫曹公子首及齊侯戰干宰公羊傳云前此者晉卻克與臧豫許同時而聘於齊蕭同姪子者齊君之母也窺客或跛或眇於是饺跛者迓跛者眇者迓眇者二大夫锦相與率師爲窜之戰穀梁傅云曹公子手僂同時聘齊齊頃公使跛者御跛者眇者御恥者秃者御禿渚僂者御僂者齊囿公母蕭同姪子處嘉上而笑之也鄭言彼旣以爲身此御故宜是訝而世人亂之讀云御耳〇介者不拜者介甲鎧也著鎧者不為式敬故宜無所拜之也爲其拜而夎拜者解所以不拜婆挫也戒容曁暨著甲而屈拜則挫撿其戎威之容也一云袭詐也言著鍇而拜形儀不足以詐也虚作矯麥則失容節是袭

...
《礼记注疏63卷 001卷》

此《礼记注疏63卷 001卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 002卷》

此《礼记注疏63卷 002卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 004卷》

此《礼记注疏63卷 004卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 005卷 》

此《礼记注疏63卷 005卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 006卷》

此《礼记注疏63卷 006卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 007卷》

此《礼记注疏63卷 007卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 008卷》

此《礼记注疏63卷 008卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 009卷》

此《礼记注疏63卷 009卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部